Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Energii w Warszawie

Warszawa

9 dni temu

Ministerstwo Energii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35896

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Monitorowanie i prowadzenie merytorycznej analizy wydatkowania środków finansowych i udzielania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, w szczególności prowadzenie oceny celowości, gospodarności i efektywności udzielonego wsparcia
 • Bieżąca współpraca z Zarządzającym Funduszem Niskoemisyjnego Transportu w zakresie realizacji jego zadań z obszaru udzielania oraz monitorowania wsparcia określonego w ustawach oraz umowach i upoważnieniach
 • Przygotowywanie materiałów związanych z notyfikacją pomocy publicznej dla Komisji Europejskiej, opracowywanie analiz finansowo-ekonomicznych, budżetów instrumentów wsparcia oraz analiz prognostycznych z zakresu wydatkowania środków
 • Opracowywanie planu finansowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, współpraca przy opracowywaniu harmonogramu wydatkowania środków finansowych z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz innych dokumentów dotyczących wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Współpraca z organami administracji, podmiotami sektora energetycznego oraz przedsiębiorcami w zakresie efektywnego wydatkowania środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie elektromobilności oraz paliw alternatywnych
 • Opracowywanie i udzielanie informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w zakresie oceny projektów inwestycyjnych lub wykonywania analiz finansowych lub rachunkowości lub oceny wydatkowania projektów
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość przepisów dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Znajomość ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz analizy finansowej
 • Znajomość zasad analizy projektów inwestycyjnych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość problematyki sektora energetycznego w Polsce i UE
 • Znajomość założeń polskiej i unijnej polityki związanej z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DIT-71”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (781)
  Wałbrzych (57)
  Legnica (124)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (185)
  Toruń (104)
  Lubelskie:
  Lublin (233)
  Chełm (35)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (958)
  Tarnów (62)
  Nowy Sącz (44)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2075)
  Radom (179)
  Płock (51)
  Opolskie:
  Opole (186)
  Nysa (69)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (144)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (131)
  Suwałki (38)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (453)
  Gdynia (191)
  Słupsk (63)
  Śląskie:
  Katowice (506)
  Częstochowa (168)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (159)
  Elbląg (65)
  Ełk (48)
  Wielkopolskie:
  Poznań (610)
  Kalisz (79)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (340)
  Koszalin (75)
  Kołobrzeg (44)
  Auchan (86)
  Tesco (118)
  Inditex (39)
  OBI (9)
  PKP (9)
  STRABAG (4)
  ABB (101)
  Accenture (212)
  Carrefour (160)
  PKO BP (321)
  KPMG (37)
  Orange (32)
  IKEA (39)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl