Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

158 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 36987

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • przeprowadzenie kontroli wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, w celu zbadania poprawności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • realizowanie kontroli administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującej zlecone zadania z zakresu administracji rządowej, w celu ustalenia prawidłowości prowadzenia powierzonych zadań,
 • rozpatrywanie skarg obywateli na działania administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych w celu wyjaśnienia nieprawidłowości oraz udzielenia odpowiedzi,
 • nadzorowanie realizacji przez samorządy terytorialne zadań z zakresu geodezji i kartografii w celu zapewnienia zgodności działania z obowiązującymi normami prawnymi,
 • przygotowywanie projektów decyzji w postępowaniach odwoławczych z zakresu geodezji i kartografii w celu rozpatrzenia odwołań,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych w postępowaniach nadzwyczajnych z zakresu geodezji i kartografii w celu załatwienia wniosków,
 • wnioskowanie do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie uprawnień formalno-prawnych w zakresie określonym w pkt. 1 lub 2 art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze geodezji i kartografii
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.),
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r., w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938),
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r., w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028),
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r., w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr. 263 poz. 1572),
 • znajomość ustawy o znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok stażu pracy w administracji
 • studia podyplomowe z zakresu informatyki lub z obszaru geodezji i kartografii
 • przeszkolenie administracyjne
 • pozostałe zakresy uprawnień zawodowych wynikające z wynikające z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.)
 • znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (SWING, SWDE, GML).

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (792)
Wałbrzych (47)
Legnica (132)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (271)
Toruń (146)
Lubelskie:
Lublin (271)
Chełm (56)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (955)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2254)
Radom (173)
Płock (91)
Opolskie:
Opole (238)
Nysa (75)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (43)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (472)
Gdynia (242)
Słupsk (70)
Śląskie:
Katowice (600)
Częstochowa (188)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (170)
Elbląg (139)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (683)
Kalisz (95)
Konin (70)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (315)
Koszalin (115)
Kołobrzeg (47)
Auchan (152)
Tesco (146)
Inditex (61)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (117)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl