Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa

23 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 51870

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w zakresie infrastruktury administrowanej przez Biuro;
 • Opracowuje i wdraża dokumenty w zakresie cyberbezpieczeństwa w Głównym Inspektoracie;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura i komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji oraz naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie współtworzenia oraz aktualizacji procedur, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • Prowadzi analizę poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych administrowanych przez Biuro;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wsparcie innych Biur GITD w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienia publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego;
 • Zajmuje się tworzeniem, analizą i aktualizacją procedur oraz dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie;
 • Prowadzi współpracę pod względem technicznym z innymi podmiotami (w tym z podmiotami zagranicznymi) w zakresie wytwarzania, rozwoju, wdrażania i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w celu utrzymania bezpiecznej, sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej. Swoje zadania realizuje także w trakcie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: administracja, zarządzanie, techniczne, informatyczne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacji;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 rok na stanowisku dotyczącym bezpieczeństwa informacji;
 • Znajomość języka angielski na poziomie komunikatywnym;
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Wiedza na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679);
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Znajomość zagadnień o ochronie danych osobowych w ustawie – Kodeks pracy;
 • Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, organizacja pracy własnej, kreatywność, komunikatywność, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego lub Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 lub Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 lub CIA lub CISA lub CISM lub CRISC lub CGEIT lub CISSP lub SSCP;
 • Znajomość zagadnień z zakresu najlepszych praktyk zarządzania usługami IT ITIL v.3;
 • Znajomość zagadnień sieciowych;
 • Znajomość architektury systemów informatycznych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • Znajomość notacji (BPMN lub UML);
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Współpraca w zespole.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych