Główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa

24 dni temu

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53684

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
­- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
­- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
­- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
­- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
­- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
­- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wyznaczaniem operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uzgadniania planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ich aktualizacji, opracowanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy przyznania certyfikatów niezależności oraz przygotowywanie dokumentów z tego zakresu kierowanych do ministra właściwego do spraw zagranicznych i Komisji Europejskiej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielenia zgody na budowę linii bezpośredniej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kar pieniężnych,
 • tworzenie i aktualizacja procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania,
 • uczestniczenie w procesie opiniowania aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne o profilu związanym z energetyką
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka anielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość prawa energetycznego w zakresie energii elektrycznej,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie programu MS Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
 • znajomość prawa europejskiego w zakresie energii elektrycznej,
 • znajomość zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych