Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61101

Warunki pracy

- Praca administracyjno-biurowa.
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
- Nagłe spiętrzenie zadań z różnych obszarów.
- Praca przy komputerze.
- Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Analizowanie i opiniowanie umów i procesów pod względem zgodności z RODO, w tym regulaminów, klauzul zgód, klauzul informacyjnych, polityk, oraz innych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia zgodności dokumentacji z przepisami prawa.
 • Współpraca w budowie, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w obszarze bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego ze zmieniającymi się przepisami prawa, funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Sporządzanie opinii i udzielanie wyjaśnień dotyczących praktycznego stosowania przepisów RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych w celu zapewnienia ich przestrzegania.
 • Sporządzanie odpowiedzi na skargi lub żądania użytkowników dotyczące realizacji ich praw określonych w RODO w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Realizacja prac związanych z projektami teleinformatycznymi finansowanymi z programów operacyjnych (w tym: KSZBI, PSR 2020 i NSP 2021, Wrota Statystyki) w celu podniesienia jakości procesu produkcji statystycznej.
 • Analiza przepisów krajowych i europejskich z zakresu ochrony danych osobowych oraz inicjowanie niezbędnych zmian w regulacjach obowiązujących w GUS celem dostosowania zasad zarządzania ochroną danych osobowych w statystyce publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych (w tym przepisów wykonawczych),
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy kodeks pracy,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego prawniczego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego doświadczenia zawodowego z zakresu ochrony danych osobowych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-27 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem : oferta nr 15/ST/2020

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ( RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.


  I. Administrator


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.


  II. Inspektor ochrony danych


  Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
  a. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
  b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.


  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych


  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.).  IV. Odbiorcy danych osobowych


  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


  V. Okres przechowywania danych osobowych


  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  a. okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
  b. po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.


  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą


  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
  3. do usunięcia danych osobowych;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;,
  5. do przenoszenia danych;
  6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
  7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych


  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.


  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


   


   

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych