Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

29 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61494

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Praca przy komputerze.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Obliczanie i rozliczanie świadczeń pracowniczych w celu rozliczenia zobowiązań urzędu z pracownikami z tytułu wykonywanej pracy – sporządzanie listy wypłat
 • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb ubezpieczeniowych i podatkowych w celu terminowego rozliczenia zobowiązań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także dla wewnętrznych potrzeb analitycznych w celu dostarczenia bieżących i rzetelnych informacji o stanie realizacji funduszu wynagrodzeń Urzędu
 • Prowadzenie kartotek osobowych pracowników Urzędu, w tym odrębnych dla pracowników, których wynagrodzenia są współfinansowane ze środków europejskich, w celu monitorowania przekroczenia limitów składek na ubezpieczenia społeczne oraz zapewnienia rozliczenia poszczególnych pracowników z uzyskanych przychodów – PIT
 • Analiza i monitorowanie realizacji funduszu wynagrodzeń w celu zapewnienia rzetelnych i bieżących informacji z tego zakresu
 • Przygotowywanie stanowisk i opinii dotyczących wynagrodzeń pracowników Urzędu w celu zapewnienie prawidłowości realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata
 • Znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: w zakresie obsługi finansowo-księgowej w administracji publicznej