Główny specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Warszawa

38 dni temu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67061

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
– częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.
Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Zakres zadań

 • Prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/programów/planów/polityk w celu usprawnienia danego obszaru w zakresie związanym ze współpracą krajową i unijną dotyczącą Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz zadań wynikających z Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja HELCOM) w tym: - identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc., - analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, - formułowanie i konsultowanie raportu/ rekomendacji/ informacji
 • Działania podejmowane na poziomie UE w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie zanieczyszczenia wód biogenami w tym: - analizowanie i pozyskiwanie informacji nt. koordynowanego zagadnienia i przygotowywanie aktualnych materiałów informacyjnych na potrzeby Kierownictwa, - opiniowanie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, - udział w spotkaniach wynikających z członkostwa Polski w UE
 • Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) w zakresie monitoringu wdrażania przepisów wynikających z dyrektywy ściekowej, dyrektywy azotanowej w tym: - tworzenie systemu wskaźników (m.in. wytycznych, metodologii liczenia, definicji, etc.), - identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji strategii/ programu/ programów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych, - monitorowanie wpływu programu na środowisko
 • Realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie przygotowywania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia poselskie oraz oświadczenia senatorskie, a także inne zapytania, w sprawach związanych z dyrektywą ściekową i dyrektywą azotanową w tym: - gromadzenie materiałów, - przygotowywanie odpowiedzi, - prowadzenie konsultacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub biologii lub leśnictwa lub rolnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki wodnej, ochrony środowiska, biotechnologii, gospodarki ściekowej, współpracy międzynarodowej dotyczącej zagadnień środowiskowych
 • znajomość tematyki dotyczącej dyrektywy ściekowej i dyrektywy azotanowej
 • znajomość organizacji zajmujących się ochroną Bałtyku (HELCOM, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja (komunikacja pisemna, komunikacja ustna, umiejętność argumentowania)
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • współpraca
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych