Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Warszawa

9 dni temu

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67990

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• reprezentowanie urzędu na spotkaniach, grupach roboczych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym w szczególności w zakresie: • opracowywania projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych inicjowanych przez Ministerstwo • uzgadniania i konsultowania przygotowanych projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, w tym z Komisją Europejską (udział w procedurze notyfikacji projektu) • reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach Komisji Prawniczej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych, w tym w posiedzeniach komisji i zespołów sejmowych i senackich) • opiniowania projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Wydziału, w tym przygotowywania projektów stanowisk Ministra i Rady Ministrów wobec tych projektów • monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami oraz opracowywanie materiałów informacyjnych o procesie legislacyjnym • zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych Ministra lub prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
 • Dokonywanie analiz prawnych, w tym w szczególności: • przygotowywanie projektów stanowiska Ministra wobec wystąpień organów właściwych w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji publicznej, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału, w tym w szczególności: • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii • analizowanie planowanych zmian prawnych, w tym dokonywanie ocen planowanych zmian i formułowanie wniosków z tych analiz
 • Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich: • gromadzenie materiałów • przygotowywanie odpowiedzi • prowadzenie konsultacji
 • Zapewnianie obsługi ciał kolegialnych (zespół do spraw reformy prawa użytkowania wieczystego): • wsparcie administracyjne prac ciał kolegialnych (w tym m.in. prowadzenie dokumentacji z ich działalności) • obsługa merytoryczna posiedzeń ciał kolegialnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, geodezyjne albo inne związane z gospodarką nieruchomościami lub gospodarką przestrzenną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami, obsłudze prawnej/opiniowaniu lub w opracowywaniu projektów aktów prawnych
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • wiedza z zakresu gospodarki mieszkaniowej, planowania przestrzennego, geodezji
 • znajomość przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe