Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

58 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71053

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • analizuje projekty aktów prawnych przygotowywanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, pod kątem ich skutków społecznych, zgodności z założeniami strategicznymi Rady Ministrów i krajowym systemem prawnym, sporządza notatki, opinie, wnioski na podstawie ww. działań
 • ocenia stopień realizacji ścieżki legislacyjnej przewidzianej dla projektów ustaw
 • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu, w celu uzupełnienia procesu analizy dokumentów zawierających oceny skutków regulacji o uwagi z zakresu prawidłowej legislacji
 • opiniuje plany działalności ministrów oraz analizuje efekty działalności komitetów Rady Ministrów
 • zbiera informacje, w tym stanowiska doktryny oraz judykatury jak również dane statystycznych z zakresu polityk publicznych na wskazany temat
 • przygotowuje analizy dostępnych materiałów medialnych w celu określenia sposobu w jaki prowadzony jest dialog społeczny w zakresie danej polityki publicznej i wynikających z niej działań legislacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej lub obsługi procesu legislacyjnego lub analiz prawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Wiedza z zakresu: rządowego procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej; prawa konstytucyjnego; Regulaminu pracy Rady Ministrów; organizacji administracji rządowej
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; myślenie analityczne; współpraca; komunikacja; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji
 • Ukończona aplikacja legislacyjna
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych