Główny specjalista
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Warszawa
48 dni temu
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77959

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm); w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa w obszarze migracji zarobkowych we współpracy z komórką organizacyjną w Ministerstwie właściwą do spraw współpracy międzynarodowej: inicjuje, przygotowuje i realizuje projekty współpracy międzynarodowej; nawiązuje i utrzymuje współpracę międzynarodową; opracowuje/ opiniuje/ uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.); współpracuje z ekspertami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi; wymienia informacje (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi)
 • prowadzi analizy (m.in. społeczno-gospodarcze na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk) w zakresie migracji zarobkowych oraz przepisów dotyczących zatrudniana cudzoziemców: formułuje założenia oraz analizuje i proponuje zmiany w już realizowanych badaniach; identyfikuje problemy, zagrożenia, uwarunkowania, etc.; gromadzi dane/ zamawia ekspertyzy; aktualizuje dane; zestawia, wizualizuje dane (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.); analizuje zgromadzone dane, wnioskuje; analizuje zasady i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych; formułuje i konsultuje raporty/ rekomendacje/ informacje
 • przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) w zakresie migracji zarobkowych: tworzy koncepcje/ założenia dokumentu strategicznego; wyznacza cele dokumentu strategicznego; gromadzi dane/ informacje/ źródła; dobiera instrumenty wsparcia; weryfikuje/ analizuje projekt dokumentu strategicznego; aktualizuje/ formułuje propozycje zmian w dokumentach strategicznych
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie migracji zarobkowych: opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, inicjowanych przez Ministerstwo (w tym wewnętrznie obowiązujących) oraz regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich dotyczących zatrudnienia cudzoziemców i polityki migracji zarobkowych: gromadzi materiały, przygotowuje odpowiedzi, prowadzi konsultacje
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i polityki migracji zarobkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze migracji lub w przygotowywaniu dokumentów strategicznych lub w prowadzeniu współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy dotyczących regulacji dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy
 • znajomość problematyki rynku pracy w Polsce, w tym wiedza dotycząca funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
 • znajomość ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP
 • znajomość ekonomicznych aspektów polityki rynku pracy i migracji zarobkowych
 • znajomość zagadnień statystycznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe