Główny specjalista
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Warszawa
39 dni temu
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77980

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące kodeksów sieci w zakresie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, odbioru, systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
 • prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące kodeksów sieci w zakresie stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
 • prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące wytycznych w zakresie pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wyznaczania operatora ogólnodostępnej sieci ładowania oraz dostawcy usług ładowania
 • przygotowuje projekty stanowisk Prezesa Urzędu w sprawach odwołań od decyzji wydawanych w toku prowadzonych postepowań administracyjnych
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych
 • tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania
 • uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym lub w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • ­Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej
 • Znajomość prawa energetycznego w zakresie zadań organu regulacyjnego
 • Znajomość europejskiego prawa w zakresie kodeksów sieciowych, w szczególności kodeksów przyłączeniowych
 • Znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Umiejętność interpretowania przepisów prawa
 • ­Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejetność argumentowania, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu elektroenergetyki, w szczególności na temat sieci elektroenergetycznej przesyłowej i dystrybucyjnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)