Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Warszawa
70 dni temu
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81276

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Zakres zadań

 • Przygotowuje projekt budżetu państwa w układzie klasycznym i zadaniowym w cz. 25 Sport w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz w cz. 24 w ramach projektu pn. „Plan działań wsparcia wojewódzkich konserwatorów zabytków na lata 2021-2023", a także monitoruje wykonanie funduszu wynagrodzeń oraz prognozuje płatności w ramach projektów
 • Sporządza na podstawie list płac zestawienia potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w ramach projektu pn. „Plan działań wsparcia wojewódzkich konserwatorów zabytków na lata 2021-2023”
 • Przygotowuje wkład do wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków o płatność w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, a także sporządza zestawienia dotyczące etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej pracowników zaangażowanych w wykonywanie zadań kwalifikowanych w ramach projektu pn. „Plan działań wsparcia wojewódzkich konserwatorów zabytków na lata 2021-2023"
 • Rozlicza środki finansowe z rezerw celowych budżetu państwa w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz PPK
 • Przygotowuje dane w zakresie zaangażowania funduszu wynagrodzeń osobowych dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Plan działań wsparcia wojewódzkich konserwatorów zabytków na lata 2021-2023”
 • Sporządza sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, a także sprawozdania na potrzeby KPRM
 • Uczestniczy w opracowaniu procedur dotyczących projektu pn. „Plan działań wsparcia wojewódzkich konserwatorów zabytków na lata 2021-2023"
 • W ramach zastępstwa za pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadr, planowania budżetu państwa cz. 24 i obsługi POPT przygotowuje projekt budżetu państwa w układzie klasycznym i zadaniowym w cz. 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, w tym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, MF EOG, a także monitoruje wykonanie funduszu wynagrodzeń oraz prognozuje płatności w ramach projektów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w pracy związanej z planowaniem budżetu
 • Wiedza z zakresu przepisów dotyczących funduszy europejskich
 • Znajomość Kodeksu pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Znajomość ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Znajomość ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • Znajomość ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • Znajomość ustawy budżetowej
 • Znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 • Znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
 • Kompetencje: rzetelność, skrupulatność i dokładność, zorientowanie na osiągnięcie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z obszaru wdrażania programów unijnych
 • Przeszkolenie w zakresie programowania i wdrażania Programów Operacyjnych w Polsce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2