Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
65 dni temu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81436

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie,telefoniczne, mailowe

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częstereprezentowanie urzęduna zewnątrz

 • Praca pod presją czasu

 • Praca przy ekranie monitora komputerowego powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Przygotowuje i aktualizuje programy PO WER oraz program krajowy EFS+ na lata 2021-2027, m.in. dobiera cele programu i instrumenty wsparcia, formułuje zapisy programu i propozycje zmian w nim, weryfikuje program, prowadzi konsultacje, uzgodnienia i negocjacje (w tym z KomisjąEuropejską)
 • Przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji programu PO WER oraz programu krajowego EFS+ (w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wytyczne, zalecenia, rekomendacje)
 • Wdraża programy PO WER oraz program krajowy EFS+, m.in. prowadzi konsultacje i uzgodnienia, opiniuje i zatwierdza dokumenty wdrożeniowe (np. Roczne Plany Działania etc.), uczestnicy w pracach grup roboczych i konsultacyjnych, przygotowuje interpretacje i stanowiska Ministerstwa oraz odpowiedzi na zapytania w zakresie programu
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), m.in. identyfikuje problemy i zagrożenia w realizacji programu i przygotowuje propozycje i rekomendacje działań naprawczych, przygotowuje analizy, opracowania i raporty dotyczące postępu programu, tworzy system wskaźników
 • Prowadzi obsługę procesu przygotowywania, opiniowania i uzgadniania dokumentów w ramach systemu realizacji programów finansowanych z EFS (w tym: wytycznych, instrukcji, podręczników) i reprezentuje Ministra w pracach nad projektami dokumentów
 • Bada zgodność strategii i programów (w ramach procesu koordynacji wdrażania EFS w RPO), m.in. formułuje propozycje i zalecenia zmian, weryfikuje zakres dokumentów, weryfikuje zgodność systemu wdrażania dokumentów i zgodność z systemem prawnym
 • Dokonuje analiz prawnych - bierze udział w pracach związanych z przygotowywaniem aktów prawnych szczebla wspólnotowego i krajowego w dziedzinie polityki spójności, w tym dot. okresu 2020+, opiniuje projekty, dokumenty i akty prawne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania/zarządzania EFS oraz w obszarze edukacji
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość problematyki obszaru edukacji
 • Umiejętność sporządzania analiz, prognoz, notatek, pism i prezentacji
 • Umiejętność obsługi komputera - środowisko MS Windows, MS Office (m.in. Excel, Word)
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, kreatywność
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty