Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
33 dni temu
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86677

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.


 

Zakres zadań

 • Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu, w tym m.in. badanie i ustalanie zgodności działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi regulacjami i procedurami wewnętrznymi ze szczególnym uwzględnieniem kryterium legalności, rzetelności, oszczędności i celowości
 • Wskazanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz kierunków działań naprawczych zmierzających do ich eliminacji w przyszłości
 • Monitorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych
 • Sporządzanie rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz opracowywaniu sprawozdań z realizacji planów kontroli oraz innych informacji z zakresu prowadzonej w Urzędzie działalności kontrolnej
 • Zapewnienie obsługi organizacyjnej przebiegu kontroli zewnętrznych, w szczególności bieżąca współpraca z organami kontrolującymi oraz opracowywanie zbiorczych informacji o stanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne
 • Wspieranie procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności monitorowanie działań podejmowanych przez właścicieli ryzyk i informowanie kierownictwa Urzędu o stanie tych działań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznych, prawniczym, administracyjnym luz zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 2 lata na stanowisku związanym z wykonywaniem kontroli wewnętrznej
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, asertywność oraz poczucie odpowiedzialności
 • Samodzielność oraz rzetelność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań
 • Umiejętność dokonywania kompleksowych analiz oraz wnioskowania na ich podstawie
 • Umiejętność działania pod presją czasu w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz ustalania priorytetów
 • Wiedza z zakresu działań realizowanych przez Urząd i działu administracji rządowej „zdrowie’, w tym znajomość ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
 • Przeszkolenie w zakresie przeprowadzania kontroli wewnętrznych

Podobne oferty