Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg w zespole realizacji zadań utrzymaniowo-remontowych

Zarząd Dróg Miejskich

Warszawa

28 dni temu

Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor nadzoru inwestorskiego
w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg
w zespole realizacji zadań utrzymaniowo-remontowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 20/2019
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • planowanie/koordynowanie i kontrole robót utrzymaniowo-remontowych/inwestycyjnych
 • przygotowywanie materiałów technicznych do procedury udzielenia robót utrzymaniowo-remontowych/inwestycyjnych
 • wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z późń. zm. podległych funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń finansowych prowadzonych zadań, kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z przyjętym przez inwestora harmonogramem, zatwierdzenie harmonogramów prac budowlanych
 • dokonywanie odbiorów robót oraz przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót naprawczych
 • wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych dróg
 • dokonywanie uzgodnień projektów budowlanych pod względem przyjętych rozwiązań i zastosowań wyposażenia warunkującego prawidłową eksploatację obiektu
 • udzielanie odpowiedzi na interpelację, pisma, zapytania i wnioski radnych, urzędów, instytucji oraz mieszkańców
 • prowadzenie innych działań administracyjnych w zakresie związanych z pasem drogowych
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe techniczne: inżynieria lądowa, budownictwo lub innych kierunek związany z projektowaniem i budową dróg
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane
 • min. 5-letni staż pracy, w bezpośrednim uczestnictwie w procesie budowlanym jako wykonawca, nadzór lub zamawiający, związanym z realizacją robót budowlanych branży drogowej
 • prawo jazdy kat. B
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w jednostce pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych z późń. zm.
 • doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót budowlanych branży drogowej
 • biegła znajomość obsługi komputera w tym: pakiet Office, Auto CAD, Norma
 • znajomość przepisów zawartych w szczególności w rozporządzeniach:
  - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z dn. 2.03.1999 r.)
  - w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (z dn. 3.07.2003 r.)
 • znajomość przepisów zawartych w szczególności w ustawach: o drogach publicznych (z dn. 21.03.1985r.), o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo zamówień publicznych (z dn. 29.01.2004 r.), Prawo budowlane (z dn. 07.07.1994 r.), Prawo ochrony środowiska ( z dn. 27.04.2001 r.), Prawo wodne ( z dn. 18.07.2001 r.)
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie ok. 4 godzin dziennie, w granicach m. st. Warszawy
 • prowadzenie pojazdu służbowego kat. B
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień – ksero prawa jazdy, ksero uprawnień
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 936).


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

 

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 3. Odbiorcy danych
  Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.
 4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
  Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Zasady gromadzenia danych
  1. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDM rozpatrywana.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).
  Kontakt do IOD: a.michalak@zdm.waw.pl
 9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Poznaj

Zarząd Dróg Miejskich

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (783)
Wałbrzych (55)
Legnica (130)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (239)
Toruń (132)
Lubelskie:
Lublin (275)
Chełm (59)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (879)
Tarnów (73)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (2254)
Radom (178)
Płock (86)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (71)
Podkarpackie:
Rzeszów (173)
Przemyśl (48)
Podlaskie:
Białystok (134)
Suwałki (44)
Łomża (35)
Pomorskie:
Gdańsk (459)
Gdynia (254)
Słupsk (73)
Śląskie:
Katowice (601)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (176)
Elbląg (133)
Ełk (49)
Wielkopolskie:
Poznań (707)
Kalisz (98)
Konin (70)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (312)
Koszalin (104)
Kołobrzeg (38)
Auchan (143)
Tesco (159)
Inditex (51)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (18)
STRABAG (10)
ABB (37)
Accenture (108)
Carrefour (134)
PKO BP (378)
PwC (11)
KPMG (32)
Orange (91)
IKEA (50)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl