Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Kraków

90 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 50762

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą petentów. Praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3m. Stanowisko pracy: oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administarcyjnych i postanowień
 • Nadzór konserwatorski nad robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi
 • Kontrola stanu zachowania i sposobu użytkowania zabytków oraz pozostałe kontrole konserwatorskie dotyczące zabytków nieruchomych
 • Opracowanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektura i budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomośc prawa budowlanego
 • znajomość procedur z zakresu prawa administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • wiedza specjalistyczna z zakresu: ochrony zabytków nieruchomych, architektury i urbanistyki
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicnych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
  Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków