Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor ochrony zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Zielona Góra
specjalista (mid)
87 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 80667

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 metrów,

 • stres związany z obsługą petentów,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa, brak windy, schody). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • prowadzi postępowania dotyczące administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • reprezentuje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym w sprawach dotyczących czynów zabronionych zagrażajacych ochronie zabytków, dziedzictwu kulturowemu;
 • kieruje odpowiednio do policji, prokuratury zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia;
 • prowadzi postępowania administracyjne, zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji, w tym postępowań o nałożeniu grzywny i ich monitorowanie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo, administracja, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, architektura, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejetność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.