Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opole

6 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 63409

Warunki pracy

Praca w terenie.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.
Przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.
Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz z prowadzeniem szkoleń z zakresu zespołu.
Narzędzia i materiały pracy - komputer, samochód służbowy.
Lokalizacja biura - I piętro.
Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • Kontroluje Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu sprawowanego nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz Sprzedaży Bezpośredniej i Rolniczego Handlu Detalicznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta.
 • Rozdysponowuje próby w systemie E-Klient na powiaty wg. przeprowadzonej analizy, koordynuje ich realizację w ramach n/w krajowych programów na terenie województwa w danym roku, tj.: krajowy program badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego; badania kontrolne zawartości promieniotwórczych izotopów cezu w żywności pochodzenia zwierzęcego; krajowy program badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopodobnych PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
 • Kontroluje organizację urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zwierząt łownych, w tym nad osobami wyznaczonymi do ich badania, w celu zapewnienia prawidłowości wykonania zadań.
 • Rozdysponowuje próby do badań na powiaty wg przeprowadzonej analizy dla otrzymanych zadań w ramach monitoringów realizowanych we współpracy z PIW-et Puławy.
 • Przyjmuje i weryfikuje w ramach systemu RASFF informacje o niebezpiecznych produktach żywnościowych, celem ich przekazania do jednostek zewnętrznych PIW, a następnie do GIW oraz przyjmuje powiadomienia o takiej żywności z jednostek zewnętrznych PIW, w celu przekazania do GIW.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych jako organ II instancji, w zakresie postępowania odwoławczego, celem przedłożenia dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 • Weryfikuje dane zawarte w rejestrach zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego prowadzone przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii - system komputerowych tzw. "Baza On-Line", w tym odpowiada na otrzymane e-mailowo z adresu rpp@wetgiw.gov.pl tzw. codzienne "Raporty rejestru żywnościowego" w przypadku wystąpienia w nich nieprawidłowości - poprzez zgłaszanie e-mailowo wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości do administratora danych systemu Bazy On-Line.
 • Kontroluje organizację urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zwierząt łownych, w tym nad osobami wyznaczonymi do ich badania, w celu zapewnienia prawidłowości wykonania zadań.
 • Realizuje sprawozdawczość roczną i bieżącą w ramach Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy, komunikatywność, zdolność oceny zagrożenia.
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Aktualne zaświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danychosobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul.Wrocławska 170, 45-836 Opole, kontakt: 77- 5417200


  • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wiw.opole.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej


  • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.


  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)


  • Uprawnienia:o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżejo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art . 6 ust . 1 lit .c RODO


  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


   

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny