Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

119 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 22677

Warunki pracy

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań

 • Współpracowanie ze studentami małopolskich uczelni oraz kołami naukowymi, w tym w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw w celu doprowadzenia do powstania prac dyplomowych o ustalonej tematyce użytecznej z punktu widzenia funkcjonowania administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego w celu wykorzystania potencjału środowiska akademickiego do realizacji zadań i inicjatyw o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym podejmowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających do Dyrekcji Biura Wojewody, w tym przedkładanie dokumentów do dekretacji oraz prowadzenie w systemie EZD ewidencji korespondencji, przedkładanie do podpisu pism wychodzących z Biura, przekazywanie do załatwienia korespondencji właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją
 • Prowadzenie terminarza spotkań i narad, przygotowywanie i prowadzenie obsługi organizacyjno – recepcyjnej spotkań z interesantami oraz gośćmi
 • Odpowiadanie za prawidłową realizację wniosków przesyłanych przez podmioty zewnętrzne występujące o współorganizację i współfinansowanie imprez i uroczystości przez nie organizowanych w tym dokonywanie zakupu nagród, trofeów
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy pracowników w obowiązującym systemie informatycznym, książki wyjść poza Urząd, ewidencji wykorzystania urlopów oraz gospodarowanie powierzonym mieniem
 • Zapewnianie prawidłowej organizacji spotkań i wydarzeń z udziałem Kierownictwa Urzędu oraz organizowanych przez Biuro Wojewody wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, protokołowanie wskazanych spotkań i narad
 • Przygotowywanie projektów umów, porozumień oraz zapytań ofertowych zawieranych z podmiotami zewnętrznymi przez Dyrektora Biura Wojewody we współpracy z Wydziałem Prawnym i Nadzoru w celu zapewnienia właściwego przebiegu uroczystości organizowanych przez Biuro Wojewody
 • Redagowanie pism na polecenie Dyrekcji Biura Wojewody i Kierownika Oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, podstawowych przepisów z zakresu prawa pracy
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie
 • znajomość zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym, wiedza ogólna z zakresu historii, stosunków międzynarodowych
 • umiejętność pracy na komputerze, obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność analizowania sytuacji i dokumentów, argumentowania, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów i zdarzeń
 • zdolności interpersonalne, asertywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, precyzyjnego przekazywania informacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu, rozwiązywania problemów, odporność na stres
 • dyspozycyjność, dyskrecja, odpowiedzialność
 • życzliwe i zaangażowane podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (709)
  Wałbrzych (42)
  Legnica (67)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (160)
  Toruń (79)
  Lubelskie:
  Lublin (113)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (902)
  Tarnów (31)
  Nowy Sącz (34)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1844)
  Radom (59)
  Płock (36)
  Opolskie:
  Opole (118)
  Nysa (18)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (98)
  Przemyśl (17)
  Podlaskie:
  Białystok (81)
  Suwałki (25)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (370)
  Gdynia (130)
  Słupsk (38)
  Śląskie:
  Katowice (443)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (79)
  Elbląg (25)
  Ełk (12)
  Wielkopolskie:
  Poznań (498)
  Kalisz (49)
  Konin (37)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (265)
  Koszalin (61)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (113)
  Tesco (504)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (11)
  ABB (60)
  Accenture (175)
  Luxoft (142)
  PKO BP (319)
  KPMG (34)
  Orange (23)
  IKEA (5)
  Budimex (17)

  Rekrutują z Praca.pl