Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

244 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 26907

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
- kontakt z klientem zewnętrznym
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: udzielenia ulg w spłacie publicznoprawnych należności budżetowych, zwrotu dotacji udzielonej z budżetu wojewody wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wstrzymania egzekucji administracyjnej, na podstawie przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W tym celu zbieranie, analiza i ocena zgromadzonych materiałów dowodowych, a następnie przygotowanie projektów decyzji w ww. sprawach.
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy de minimis w oparciu o wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. W przypadkach zastosowania ulg w spłacie należności publicznoprawnych w postaci odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty, naliczanie opłat prolongacyjnych, odsetek oraz sporządzanie harmonogramów płatności rat i terminów płatności. Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia ściągalności należności stanowiących dochód budżetu państwa, co jest nadrzędnym celem także w wypadku udzielania pomocy dłużnikom Skarbu Państwa w ww. formach.
 • prowadzenie spraw dotyczących spłaty należności cywilnoprawnych, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, przy zastosowaniu procedury prawa cywilnego. W tym celu zbieranie, analiza i ocena zgromadzonego materiału dowodowego, a następnie przygotowanie projektów oświadczeń woli wierzyciela (wojewody, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego) w tym zakresie. Zadanie to jest realizowane w celu zwiększenia ściągalności należności stanowiących dochód budżetu państwa, co jest nadrzędnym celem także w wypadku udzielania pomocy dłużnikom Skarbu Państwa.
 • kontrola stanu należności budżetu Wojewody poprzez analizę terminowości dokonywanych wpłat i naliczanie odsetek od wpłat niedokonanych w terminie lub na koniec kwartału. Dokonywanie przypisów i odpisów należności w księgach rachunkowych, rozliczanie wpłat należności. W przypadku wpłaty niepełnej, gdzie zastosowanie mają przepisy ordynacji podatkowej, wydawanie postanowień Wojewody o proporcjonalnym rozliczeniu wpłaty. Informowanie właściwych merytorycznie wydziałów lub organów o ewentualnym braku wpłaty należności. W przypadku braku spłaty przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • sporządzanie kwartalnej informacji o zaległościach w spłacie należności na potrzeby sprawozdawczości budżetowej. Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych o stanie należności, celem dostarczenia bieżącej informacji do sprawozdawczości. Zadanie to jest realizowane w celu bieżącego monitorowania realizacji budżetu Wojewody w zakresie dochodów, prawidłowego jego wykonania i sporządzania sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość Ordynacji podatkowej
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (717)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (87)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (172)
  Toruń (117)
  Lubelskie:
  Lublin (211)
  Chełm (22)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (834)
  Tarnów (43)
  Nowy Sącz (28)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2070)
  Radom (148)
  Płock (110)
  Opolskie:
  Opole (213)
  Nysa (58)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (122)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (89)
  Suwałki (41)
  Łomża (23)
  Pomorskie:
  Gdańsk (432)
  Gdynia (167)
  Słupsk (50)
  Śląskie:
  Katowice (515)
  Częstochowa (136)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (116)
  Elbląg (61)
  Ełk (34)
  Wielkopolskie:
  Poznań (553)
  Kalisz (67)
  Konin (29)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (300)
  Koszalin (63)
  Kołobrzeg (29)
  Auchan (164)
  Tesco (107)
  Inditex (42)
  Bricoman (13)
  STRABAG (5)
  ABB (95)
  Accenture (311)
  Carrefour (97)
  PKO BP (329)
  PwC (15)
  KPMG (33)
  Orange (21)
  IKEA (17)
  Budimex (40)

  Rekrutują z Praca.pl