Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów

30 dni temu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 52752

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• wyjazdy w teren w celu dokonywania kontroli,
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem wojewódzkiego i powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
 • udział w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • przeprowadzanie kontroli działań administracji geodezyjnej i kartograficznej w celu stwierdzenia zgodności ich pracy z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innymi rozporządzeniami wykonawczymi oraz sprawowania nad nimi nadzoru,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków stron,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze sporządzaniem wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w celu zapewnienia nadzoru i właściwego stosowania przepisów tej ustawy,
 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w celu stwierdzenia zgodności wykonywanych przez nie prac z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i posiadania wymaganych uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • wydawanie dzienników praktyki zawodowej oraz prowadzeniem rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej - powyżej 3 lat
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych (Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków), o gospodarce nieruchomościami, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej,
 • pozostałe zakresy uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • znajomość programu EwMapa.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej