Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice

400 dni temu

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 52057

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Praca w terenie, w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, związana z prowadzeniem czynności kontrolnych w stałych oraz kontenerowych magazynach materiałów wybuchowych. Narażenie np. na zatrucie oparami, pożar, eksplozję.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem przygotowania projektów decyzji ws. wydawania, cofania lub zmiany pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Przeprowadzanie okresowych, sprawdzających i doraźnych kontroli problemowych celem oceny przestrzegania przepisów dotyczących używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez podmioty cywilnoprawne, posiadające koncesję lub pozwolenie Wojewody Śląskiego na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego celem oceny prawidłowości wykorzystania przyznanych środków finansowych.
 • Organizowanie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego celem zapewnienia realizacji zadania Wojewody Śląskiego polegającego na dofinansowaniu w ramach dotacji celowej przyznawanej z części budżetu państwa.
 • Inicjowanie, podejmowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w zakresie prewencji kryminalnej oraz profilaktyki celem zapewnienia sprawnej i skutecznej reakcji Wojewody Śląskiego na pojawiające się na obszarze województwa zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Prowadzenie bieżących spraw związanych z działaniami Wojewody Śląskiego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa śląskiego celem zapewnienia bieżącego wpływu Wojewody na stan bezpieczeństwa publicznego w województwie śląskim.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe o kierunku lub specjalności: bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub zarządzanie kryzysowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub przeprowadzaniem kontroli lub realizacją zadań dot. bezpieczeństwa publicznego lub/i zarządzania kryzysowego w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności: bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub zarządzanie kryzysowe
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentacji oznaczonej klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o broni i amunicji, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie biurowe MS Office) na poziomie zaawansowanym
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz na podstawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w szczególności w następujących kwestiach: wzór wniosku o wydanie pozwolenia, sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych, sposób i postać prowadzenia ewidencji, wzory zaświadczeń potwierdzających przygotowanie zawodowe, sposób przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie, szczegółowe wymagania dla pomieszczeń magazynowych)
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • kreatywność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych