Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice

27 dni temu

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 53419

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Praca zarówno stacjonarna w biurze, jak i w terenie polegająca na przeprowadzaniu kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w siedzibach których mogą występować bariery architektoniczne. Konieczność bieżącego, samodzielnego korzystania ze środków komunikacji publicznej, celem dojazdu do kontrolowanych jednostek. Zagrożenie korupcją, praca w terenie - dot. zad. nr 3.
Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału - pomieszczenie na II piętrze. Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie naboru i oceny wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w ramach realizacji programów wynikających z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych celem wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych dla wskazanych w programach grup beneficjentów.
 • Analizowanie przedkładanych przez JST sprawozdań z realizacji zadań w ramach programów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych celem sporządzania sprawozdań z realizacji zadań w trybie naboru wniosków przez JST i przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań przez JST wynikających z umowy zawartej z Wojewodą Śląskim w celu oceny efektywności, rzetelności i jakości ich realizacji, prawidłowości wykorzystania dotacji na ich realizację oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
 • Sporządzanie analiz, zestawień i opracowań dot. realizacji przez JST zadań wynikających z programów rządowych lub resortowego programu mającego na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych w celu dostarczenia (m.in. kierownictwu Wydziału i Urzędu oraz organom centralnym) informacji o wykorzystaniu środków i aktualnym stanie faktycznym dofinansowywanych zadań.
 • Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansów i Budżetu wniosków o uruchomienie środków oraz dyspozycji przekazania JST środków finansowych celem sfinansowania realizacji zadania zgodnie z zawartą z Wojewodą Śląskim umową.
 • Prowadzenie ewidencji oraz harmonogramu uruchamiania środków finansowych celem zapewnienia aktualnej informacji na temat wysokości wydatkowanych środków z programów finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • Konsultowanie z pracownikami właściwych ministerstw, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz JST pojawiających się w zakresie realizowanych programów problemów celem udzielania informacji i wyjaśnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości lub/i na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli
 • znajomość ustaw o: finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kontroli w administracji rządowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • orientacja na klienta