Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Białystok

270 dni temu

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 55385

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- kontakty z zagranicznymi instytucjami odpowiadającymi za realizację zadań oraz kontakty z osobami przebywającymi w krajach objętych koordynacją.

Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Ciołkowskiego 2/3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • realizowanie zadań dotyczących świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, realizacji ustawy „Za życiem” w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • ustalanie uprawnień do świadczeń w tym prowadzenie postępowań administracyjnych oraz o ustalenie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (m.in. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, realizowanie spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi, dokonywanie tłumaczeń korespondencji z instytucji właściwych państw członkowskich)
 • realizowanie zadań w zakresie ustalania państwa właściwego do realizacji świadczeń, koordynowanie ich realizacji z innymi państwami UE, EUG i Konfederacji Szwajcarskiej, prowadzenie korespondencji z innymi krajami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • staż pracy: powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1860)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE, nr L 166 z 30.04.2004 ze zm.)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z dnia 30.10.2009r.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 z późn. zm.)
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej