Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

44 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 61446

Warunki pracy

- stres związany z wykonywaniem czynności kontrolnych,
- praca przy komputerze powyżej 4 godz./dziennie
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- miejsce pracy zlokalizowane na 11 piętrze - zainstalowana winda.

Zakres zadań

 • opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego Urzędu i regulaminu wewnętrznego Biura oraz wprowadzanie zmian w tych dokumentach,
 • analiza i opiniowanie wniosków dotyczących zmian i uzupełnień statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu, statutów i regulaminów wewnętrznych jednostek podporządkowanych Wojewodzie oraz statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek administracji zespolonej w celu wsparcia merytorycznego Dyrektora Generalnego oraz Wojewody w zakresie zapewnienia prawidłowej organizacji tych jednostek, a także zgodności dokumentów z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych w Urzędzie zgodnie z przygotowanym planem kontroli wewnętrznej na dany rok oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznej w celu sprawdzenia prawidłowości gromadzenia dokumentacji organizacyjnej oraz prawidłowości wykonywania zadań w tym również terminowości załatwiania spraw w komórkach organizacyjnych Urzędu,,
 • przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla dyrektorów i pracowników wydziałów Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu, sprawdzanie prawidłowości projektów upoważnień i pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu przygotowywanych przez wydziały oraz prowadzenie centralnych rejestrów i zbioru upoważnień oraz pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego,
 • przygotowywanie projektu opinii Wojewody, w zakresie podziału terytorialnego państwa oraz zmian nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz współdziałanie w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie,
 • koordynacja działań związanych z przygotowywaniem opinii dotyczących projektów zmian aktów prawnych w celu zapewnienia udziału wojewody w procesie legislacyjnym,
 • opiniowanie wniosków dotyczących treści pieczęci urzędowych i stempli w celu niedopuszczenia do użycia pieczęci niezgodnych ze stanem faktycznym,
 • przygotowywanie projektu opinii Wojewody, w zakresie podziału terytorialnego państwa oraz zmian nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz współdziałanie w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, uregulowań w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomośc ustawy o służbie cywilnej, zasad służby cywilnej i etyki korpusu słuzby cywilnej,
 • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu udostępniania informacji publicznej, zarządzania projektem, kontroli zarządczej, prowadzenia kontroli,
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub administracji.