Inspektor wojewódzki
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Słupsk
43 dni temu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78013

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na 3 piętrze budynku wyposażonego w windę,

 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.


 

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące: pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, decyzji o ich przeniesieniu oraz postępowań wznowieniowych związanych z w.w. decyzjami
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zgłoszeń robót budowlanych oraz dotyczące zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
 • bada uchwały rad gminnych dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz opracowywuje wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na etapie podjęcia przez rady gmin uchwał o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące odstępstw od warunków techniczno-budowlanych
 • sprawuje nadzór nad samorządowymi organami architektoniczno-budowlanymi I instancji w zakresie terminowego wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • bada projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzi postępowania administracyjne związane z odwołaniami, zażaleniami oraz wnioskami o stwierdzenie nieważności decyzji i postanowień wydawanych przez organy architektoniczno-budowlane I instancji (starostów)
 • prowadzi sprawy organizacyjno-administracyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane, projektowe, architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane