Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Kielce

9 dni temu

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 68505

Warunki pracy

- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zapylenie)
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa),
- częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,
- praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
- budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej,w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroli zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z planem ruchu i koncesją oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganymi dokumentami i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu i dodatków do tych planów oraz innych spraw i wniosków w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowania oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w celu przygotowania decyzji dyrektora w tym zakresie,
 • wykonywanie pomiarów służących ocenie stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych oraz bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska w związku z ruchem zakładu górniczego,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących zatwierdzania programów szkoleń osób wykonujących specjalistyczne czynności w ruchu zakładu górniczego, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć,
 • opracowywanie, w rocznym horyzoncie czasowym, projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe, podziemne lub wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego lub w organach administracji publicznej w specjalności geologicznej,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Kodeksu pracy
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru o specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych, podziemnych zakładach górniczych lub kwalifikacje osoby wyższego dozoru o specjalności geologicznej.