Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

23 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52501

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
- praca administracyjno - biurowa,
- praca w terenie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Zakres zadań

 • Wspiera postępowania administracyjne związane z wydawaniem decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do rezerwatów przyrody, w tym również kontroli wykorzystania tych zezwoleń, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody
 • Bierze udział w weryfikacji terenowej rezerwatów przyrody i sporządzaniu projektów zarządzeń w sprawie rezerwatów przyrody oraz zarządzeń w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatów nieposiadających planów ochrony, w tym weryfikacji danych informacji geoprzestrzennych - GIS, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody (z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w przypadku pokrywania się tych form ochrony przyrody).
 • Bierze udział w postępowaniach związanych z opracowywaniem, uzgadnianiem i wdrażaniem planów ochrony dla rezerwatów przyrody, w tym weryfikacji danych informacji geoprzestrzennych - GIS, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody (z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w przypadku pokrywania się tych form ochrony przyrody).
 • Bierze udział w przygotowaniu pism kierujących z urzędu do organów ścigania sprawy dotyczące naruszeń zakazów obowiązujących w stosunku do rezerwatów przyrody, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody.
 • Bierze udział w postępowaniach w sprawie: ustanawiania, likwidacji, zmiany granic oraz ochrony rezerwatu przyrody, w celu ochrony obszarów zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym (ekosystemów, ostoi i siedlisk przyrodniczych, a także siedlisk gatunków oraz tworów i składników przyrody nieożywionej), wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
 • Bierze udział w sporządzaniu opinii przyrodniczych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w zakresie rezerwatów przyrody, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody.
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych związanych z wydawaniem zaświadczeń i deklaracji (w tym na potrzeby programów wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej) w zakresie rezerwatów przyrody, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody.
 • Bierze udział w aktualizacji bazy danych informacji geoprzestrzennych (GIS), w celu gromadzenia danych o zasobach przyrodniczych województwa mazowieckiego oraz sprawnego zarządzania rezerwatami przyrody i innymi formami ochrony przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: a) ustawy o ochronie przyrody, b) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, c) rozporządzenia w sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.
 • Posiadanie ogólnej wiedzy przyrodniczej, w tym umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk.
 • Umiejętności: a) komunikatywność, b) otwartość na zmiany, c) rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań, d) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, e) obsługa komputera, w szczególności Pakietu MS Office, f) oprogramowania systemu informacji geoprzestrzennej, w szczególności QGIS.
 • Znajomość form ochrony przyrody.
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 • Identyfikacja z misją urzędu, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie ochrony przyrody.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej