Inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

6 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 54101

Warunki pracy

Permanentna obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
Wysiłek fizyczny podczas dostarczania, odbioru zamówionych towarów
Zagrożenie korupcyjne podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Miejsce pracy zlokalizowane na VII piętrze w budynku XV-piętrowym

Zakres zadań

 • Dokonywanie zakupów bieżących na potrzeby Urzędu wraz z przygotowaniem dokumentacji w tym zakresie
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Urzędu
 • Prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz wypłaconych przez wykonawców wadiów
 • Przygotowanie projektów umów na realizację dostawy, usługi lub roboty budowlanej w zakresie prowadzonych postępowań w celu zabezpieczenia należytego wykonania dostawy, usługi lub roboty budowlanej
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w celu precyzyjnego określenia oczekiwań Urzędu z zakresie zgłoszonego zapotrzebowania
 • Koordynacja zadań w celu dokonania odbioru dostawy, usługi lub roboty budowlanej zgodnie z oczekiwaniami Urzędu i możliwościami wykonawcy
 • Przygotowanie projektów zmian organizacyjnych oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim w celu usprawnienia procesu realizacji zakupów
 • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych, Centrum Usług Wspólnych oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzenia zamówień publicznych w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów: ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego
 • znajomość zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie MS Excel
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych i informatycznych
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie, efektywna komunikacja, umiejętności analityczne, negocjacyjne
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o Finansach Publicznych
 • doświadczenie w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej