Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Poznań

26 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 53284

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca wykonywana w urzędzie i w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych (zakładach produkcyjnych, usługowych np. bazach paliw itp.). Praca na stanowisku pracy w laboratorium wzorcującym lub poza siedzibą, gdzie dokonuje się bezpośrednio pomiarów m.in. temperatury, wielkości fotometrycznych, czasu, wielkości elektrycznych: rezystancji, natężenia prądu, napięcia, mocy, energii elektrycznej (IAC do 150 A, IDC do 20 A, UAC do 6 kV, UDC do 4 kV) i innych parametrów związanych. W pomieszczeniu pracy występuje napięcie międzyfazowe. Część obowiązków jest wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie całego kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych oraz w strefach zagrożenia wybuchem.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na parterze, pierwszym i czwartym piętrze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy stanowią delegacje służbowe wykonywane na terenie całego kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie prawnej kontroli metrologicznej oraz wykonywanie wzorcowań i ekspertyz przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz instrukcji wzorcowania i szacowania niepewności pomiaru
 • Sprawdzanie wyników pomiarów, weryfikacja obliczeń i danych na protokołach oraz świadectwach w ramach legalizacji, wzorcowania, ekspertyz
 • Ocena zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, normami, specyfikacjami technicznymi
 • Sporządzanie decyzji odmowy legalizacji, świadectw wzorcowania i ekspertyz
 • Współpraca z komórką obsługi klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka) lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: - instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, - aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 1 kV
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: - instalacje elektroenergetyczne do co najmniej 6 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do co najmniej 6 kV
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Podstawowa znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym