Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Poznań

24 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 54196

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
– Budynek wyposażony w windę osobową,
– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- Zagrożenie korupcją,
- Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli przedsiębiorstw i inwestorów, osób zaangażowanych w konflikty społeczne, dotyczące realizowanych inwestycji
- Presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,

Zakres zadań

 • Prowadzenie pod nadzorem merytorycznym spraw związanych z wydaniem opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji.
 • Przygotowywanie projektów opinii stwierdzających potrzebę lub brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Weryfikacja i opiniowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia w zakresie poszczególnych elementów środowiska, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód oraz odpadami w toku prowadzenia postępowań w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowywanie projektów postanowień stwierdzających konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000.
 • Wprowadzanie spraw do rejestru prowadzonych postępowań w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tzw. bazy screeningowej.
 • Przygotowywanie informacji o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie z zakresu ochrony środowiska, chemii lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Asertywność.
 • Kreatywność w działaniu.
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.
 • Odpowiedzialność.
 • Znajomość ustaw:  Prawo ochrony środowiska,  Prawo wodne,  o odpadach, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.