Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Opole

12 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 58126

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Praca w pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

Zakres zadań

 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z uzgadnianiem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochrona prawną ;
 • uczestnictwo w procedurze ocen oddziaływania na środowisko w części dotyczącej form ochrony przyrody;
 • przygotowywanie informacji o środowisku na potrzeby ich udostępniania w trybie ustawy o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • podstawowa znajomość prawa dot. form ochrony przyrody;
 • podstawowa znajomość kpa;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • podstawowa znajomość GIS;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej