Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Katowice

39 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 63763

Warunki pracy

- praca w urzędzie,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, skaner oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, siedziba na pierwszym piętrze).

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w rozdziale 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), oraz przygotowywanie projektów pism i rozstrzygnięć w tym zakresie;
 • prowadzenie postepowań administracyjnych, o których mowa w dziale IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w sprawach udzielania ulg w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych poprzez: odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej, rozłożenie kary pieniężnej na raty bądź jej umorzenie w całości lub w części oraz umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części;
 • bieżące monitorowanie terminowości zapłaty należnych kar pieniężnych oraz podejmowanie ewentualnych działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku wynikającego z decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej;
 • realizacja czynności wstępnych związanych z dochodzeniem należności pieniężnych z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, których wierzycielem jest wojewódzki konserwator zabytków, w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.), w tym m.in.: kierowanie upomnień do dłużników, wystawianie tytułów wykonawczych oraz kierowanie do organu egzekucyjnego wniosków o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym;
 • zawiadamianie organu egzekucyjnego o ewentualnych zmianach wysokości należności pieniężnych objętych tytułami wykonawczymi lub zdarzeniach powodujących zawieszenie czy też umorzenie postępowania egzekucyjnego bądź ustanie przyczyn jego zawieszenia;
 • egzekucja obowiązków niepieniężnych, wynikających z decyzji administracyjnych, których wierzycielem jest Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
 • prowadzenie całkoształtu sparw związanych z udzielaniem informacji publicznej;
 • wprowadzanie i aktualizacja informacji w BIP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku obejmującym prowadzenie postępowań administracyjnych lub realizację czynności po stronie wierzyciela zmierzających do wyegzekwowania należności o charakterze pieniężnym,
 • znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ogólna znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, a w szczególności przepisów dotyczących decyzji nakładających obowiązki o charakterze niepieniężnym, zaleceń, kar administracyjnych;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, co najmniej w zakresie dotyczącym dotacji
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziana wiedza ogólna o zabytkach i dziedzictwie kulturowym.