Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Poznań

5 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 64814

Warunki pracy

• praca w terenie - czynności kontrolne wykonywane poza siedzibą urzędu, możliwa praca na wysokości powyżej 3 m
• stres związany z kontrolą, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami
• praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bez wind i podjazdów
• stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze ww. budynku

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie paliw
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie branż nieżywnościowych oraz z nadzoru rynku
 • Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych działań kontrolnych
 • Współpraca z Krajową Administracją Skarbową
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych działań kontrolnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej, Prawa przedsiębiorców oraz przepisów branżowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • czynne prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym czynnym prawie jazdy kat. B
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-13 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 3
  60-967 Poznań
  Sekretariat Inspektoratu II piętro

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaną rekrutacją w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu


  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Dane do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub adres e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl.  


  2. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wchodzą również cztery delegatury znajdujące się w:


  a) Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz – adres e-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl;


  b) Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-500 Konin – adres e-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl; 


  c) Lesznie, plac Jana Metziga 1, 64-100 Leszno – adres e-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl; 


  d) Pile, Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła – adres e-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl.


  3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3,
  60-967 Poznań lub adresem e-mail: iod@poznan.wiih.gov.pl.


  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a RODO.


  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnego działania potwierdzającego zgodę, jakim jest aplikowanie na wolne stanowisko pracy, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu.


  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
  w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.


  7. Posiada Pani/Pan prawo do:


  •  na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;


  •  na podstawie art. 16 RODO – sprostowania Pani/Pana danych osobowych;


  •  na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.


  8. Nie posiada Pani/Pan prawa do:


  •  usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;


  •  przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;


  •  sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


  9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.


  10. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


  11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni od rozpoczęcia aplikowania na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu.


  12. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki  2, 00-193 Warszawa).

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej