Inspektor

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Rzeszów

5 dni temu

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 68369

Warunki pracy

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windy. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego

Zakres zadań

 • Prowadzenie zadań z zakresu inwestycji oświatowych, a w szczególności:
 • - przygotowywanie umów z jednostkami samorządu terytorialnego
 • - analiza wniosków
 • - przygotowanie przelewów środków
 • - kontrola rozliczeń finansowych w zakresie zgodności dotacji z przeznaczeniem
 • - sporządzanie zbiorczych zestawień, dokonywanie analiz w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji oświatowych
 • Realizacja wniosków w zakresie dofinansowania przygotowania młodocianych pracowników. Sprawozdawczość w zakresie realizacji i monitorowania środków z funduszu pracy
 • Przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną przelewów bankowych i sprawdzanie ich poprawności
 • Obsługa Systemu Trezor
 • Realizacja programów rządowych
 • Kompleksowe naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń
 • Obsługa informatyczna zespołu w zakresie programu MS Office
 • Przygotowanie analiz finansowych w zakresie udzielonych dotacji dla JST

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w jednostkach sektora Finansów Publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Oświatowe
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi systemu Trezor, Vulcan, Ms Office

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów
  pok. 113 a

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:


  1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;


  2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;


  3)     w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;


  4)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie  komisyjnie niszczone;


  5)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  w zakresie procesu rekrutacji


  6)     w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;


  7)     przysługuje Pani/Panu prawo do:


  a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,


  b)    sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,


  c)     ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,


  d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;


  8)     podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;


  9)     Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;


  10)  Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.


  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:


  1)   listownie na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,


  2)   telefonicznie 17 867 11 12


  3)   e-mailowo ido@ko.rzeszow.pl


  Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi


  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


   

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej