Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

4 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 71322

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną.

Zakres zadań

 • Ewidencja zapotrzebowania na materiały biurowe oraz składanie bieżących zamówień.
 • Dystrybucja druków ścisłego zarachowania i innych druków używanych przez pracowników WITD.
 • Ewidencja i dystrybucja mandatów karnych oraz prowadzenie rozliczeń z ich wydania z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w Warszawie.
 • Sporządzanie sprawozdań z wystawionych mandatów karnych.
 • Obsługa systemów informatycznych związanych z obsługą i bieżącym rozliczeniem mandatów.
 • Aktualizacja danych teleadresowych na stronie głównej BIP.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pracowników WITD w składniki umundurowania i odzież roboczą.
 • Wspomaganie i zastępowanie stanowiska sekretariatu.
 • Wspomaganie w realizacji zadań koordynatora do spraw dostępności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innym dokumentem
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym.
 • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel).
 • Samodzielność.
 • Umiejętność współpracy.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. ,,B”.
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w praktyce.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Teatralna 30
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@witd.gorzow.pl, lub tradycyjnie pod adresem: ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem:  „ochrona danych osobowych”).


  2)  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@witd.gorzow.pl, lub tradycyjnie pod adresem: ul. Teatralna 30, 66‑400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”).


  3)  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


  4)  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (w szczególności art. 221), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (w szczególności art. 29 i 31).


  5)  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, z poniższymi zastrzeżeniami:


  a)  imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (art. 29 ustawy o służbie cywilnej).


  b)  informacja o wyniku naboru, zawierająca nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zostanie upowszechniona poprzez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (art. 31 ustawy o służbie cywilnej).


  6)  Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.


  7)  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


  8)  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.


  9)  Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymagane przepisami prawa lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata.


  10)          Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.