Inspektor
Urząd Morski w Szczecinie
Szczecin
57 dni temu
Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 77532

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w terenie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • schody, brak podjazdu/windy,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, dotyczących przygotowania decyzji dyrektora UMS na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne,
 • przygotowuje stanowisko w sprawach gospodarki gruntami (dotyczące m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia gruntów) oraz w sprawach zabudowy i zagospodarowania pasa nadbrzeżnego (dotyczących m.in. uzgodnień dokumentacji planistycznej takiej jak: warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia wodnoprawne),
 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych z ujawnioną zabudową i zagospodarowaniem terenu pasa technicznego bez zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie lub niezgodną z zapisami decyzji na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne,
 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, dotyczących przygotowania decyzji dyrektora Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dotyczących zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami zagospodarowania tego terenu,
 • wyjeżdża/pracuje w terenie, celem wypracowania stanowiska w prowadzonych postępowaniach oraz w celu kontroli terenu,
 • współpracuje z innymi komórkami urzędu w zakresie spraw mających wpływ na obszar pasa technicznego,
 • udziela klientom/pracownikom innych komórek UMS, informacji w sprawach prowadzonych postępowań przez Inspektorat Ochrony Wybrzeża, dotyczących pasa technicznego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią,
 • bierze udział w konferencjach, szkoleniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe (związane z naukami przyrodniczymi lub ochroną środowiska lub budownictwem lub geodezją)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem lub zagospodarowaniem przestrzennym lub
gospodarką wodną lub ochroną środowiska lub z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego/niemieckiego
 • Umiejętność interpretacji map
 • Obsługa pakietu Office
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Prawa wodnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowania ArcGis, obsługi Systemów Informacji Przestrzennej