Inspektor
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Janów Lubelski
45 dni temu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Janów Lubelski
Ogłoszenie o naborze Nr 77590

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak w urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w tym przygotowywanie projektów postanowień opiniujących potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby opinii co do zakresu raportu. Współpracuje z wydziałem ocen oddziaływania na środowisko przy formułowaniu na podstawie raportów uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia.
 • Prowadzi sprawy dotyczące wydania opinii i uzgodnień dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów, strategii rozwoju oraz innych dokumentów podlegających strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony środowiska w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 • Przygotowuje pisma, postanowienia z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach podlegających ochronie w celu stwierdzenia zgodności decyzji z przepisami obowiązującymi na obszarach objętych ochroną prawną.
 • Prowadzi sprawy związane z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko dla planów, programów, polityk i strategii oraz możliwości odstąpienie od prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzi kontrolę stanu obszarów i obiektów przyrody objętych ochroną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustaw branżowych – ochrona przyrody, ochrona środowiska, postępowania administracyjne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Umiejętność komunikowania się oraz pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.