Inspektor
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
45 dni temu
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 77995

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze powyej 4 godzin dziennie

 • Praca w klimatyzowanych pomieszczeniach biurowych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji i postanowień wydawanych przez organy samorządowe i przygotowuje projekty decyzji w sprawach ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi na działalność organów samorządowych w wymienionym zakresie
 • Przeprowadza monitoring w zakresie działania powiatowych komisji lekarskich; sprawuje nadzór nad komórkami realizującymi zadania z zakresu ewidencji ludności urzędów miast i gmin, urzędów stanu cywilnego, utrzymania cmentarzy wojennych; organizuje konferencje i szkolenia
 • Realizuje zapisy ustawy o orderach i odznaczeniach, repatriacji, ustawy o obywatelstwie polskim oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w części dotyczącej usunięcia pomników
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zezwoleń na prace sondażowe i ekshumację zwłok z grobu wojennego, sprawy z zakresu stosunków pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi (w tym reprezentuje Wojewodę w postępowaniach regulacyjnych z wniosków kościelnych osób prawnych); współdziała z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych (w tym realizuje zadania w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej przygotowując opinie do wniosków, projekty umów, rozliczenia środków przekazanych na ich realizację)
 • Przygotowuje porozumienia wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących cmentarnictwa wojennego oraz umowy z beneficjentami wieloletnich programów rządowych skierowanych do organizacji mniejszości narodowych
 • Wykonuje czynności jako egzekutor z upoważnienia wojewody w zakresie egzekucji administracyjnych środków o charakterze niepieniężnym (przymusowe przekwaterowania i wykwaterowania) dokonywanych na wniosek wierzycieli
 • Przygotowuje kwalifikacje wojskowe na terenie województwa lubuskiego, monitoruje jej przebieg, przygotowuje posiedzenia i pełni funkcję sekretarza wojewódzkiej komisji lekarskiej rozpatrującej odwołania od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich oraz dokonuje rozliczeń środków przekazanych na realizację zadań
 • Obsługuje klientów, udziela informacji, organizuje spotkania, uroczystości związane z wręczeniem aktów nadania obywatelstwa polskiego, prowadzi rejestry, przygotowuje sprawozdania i projekty pism, przyjmuje i wysyła korespondencję

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: • o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, prawo o aktach stanu cywilnego, o obywatelstwie polskim, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, • znajomość zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie MS Word i MS Excel
 • Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i bezprecedensowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe