Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
Kraków
76 dni temu
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 78158

Warunki pracy


 • Budynek Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • wysiłek fizyczny związany np. z przenoszeniem dokumentacji archiwalnej,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, np. występujących w archiwum niekorzystnych warunkach (kurz, wentylacja, itp.),

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w szczególności wykonuje czynności związane z odbieraniem, rozdzielaniem oraz wysyłaniem przesyłek, w tym w komputerowym systemie obiegu dokumentów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;
 • Przyjmuje akta wytworzone w Urzędzie wg ustalonego harmonogramu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego, porządkuje akta, ewidencjonuje posiadane i przejmowane akta oraz przechowuje w celu zabezpieczenia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;
 • Udostępnia i wypożycza akta zgromadzone w archiwum zakładowym do celów służbowych i innych w celu uzyskania informacji znajdujących się w archiwum Urzędu;
 • Przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naborów do korpusu służby cywilnej oraz zapewnia terminowość przeprowadzenia ocen pracowników oraz sporządzania IPRZ, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów;
 • Sporządza dokumentację związaną z odbyciem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej, przygotowuje projekty opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności, w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie;
 • Przygotowuje zbiorcze zestawienie propozycji szkoleń pracowników Urzędu, sprawdza na bieżąco stan realizacji planu szkoleń, organizuje szkolenia wewnętrzne oraz sporządza dokumentację szkoleniową, w celu zapewnienia rozwoju zawodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku w administracji lub przy obsłudze sekretariatu lub kancelarii


 • Znajomość przepisów w niezbędnym zakresie, dot. zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy (w zakresie dotyczącym czasu pracy), ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych i ochronie danych osobowych oraz czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
 • Posiadanie kompetencji w zakresie: skutecznej komunikacji, asertywności, samodzielności i inicjatywy;
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe