Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Bydgoszcz
73 dni temu
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 78365

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • sporządzanie list płac po: ustaleniu, naliczeniu, rozliczeniu wynagrodzeń i zasiłków, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń na podstawie obowiązujących przepisów oraz innych wypłat dokonywanych na rzecz pracowników i byłych pracowników urzędu, a także pochodnych od wynagrodzeń
 • sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów przelewowych, deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej za pomocą programu Płatnik
 • sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów przelewowych i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, dokonywanie rozliczeń oraz przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • prowadzenie rozliczeń związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
 • sporządzanie deklaracji, zeznań, sprawozdań, zaświadczeń oraz terminowe przekazywanie dokumentów do instytucji, w szczególności Urzędów Skarbowych, Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • wystawianie druków Rp-7 dla byłych pracowników oraz pracowników przechodzących na emeryturę; zaświadczeń dla ZUS o osiągniętych dochodach pracowników pobierających emeryturę lub rentę; zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników urzędu
 • obsługa systemu informatycznego kadrowo-płacowego
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • archiwizowanie sporządzanych dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń podatkowych i ZUS
 • dobra znajomość przepisów dotyczących: podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych i zasad wynagradzania
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy
 • umiejętność obsługi programu Płatnik
 • umiejętność wypełniania druków ZUS i podatkowych
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu oraz baz danych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac jednostki budżetowej
 • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego QUORUM w zakresie płac
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • umiejętność obsługi bankowości elektronicznej NBP

Podobne oferty