Konsultant

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

30 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Konsultant
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53807

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • współudział w pracach związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów teleinformatycznych w statystyce publicznej w celu właściwego zarządzania organizacją prac projektowych szczególnie w zakresie: możliwości realizacji potrzeb i postulatów statystyki publicznej we współpracy z jednostkami służb statystyki publicznej przygotowujących lub realizujących projekty teleinformatyczne; rozpoznania możliwości uzyskania dla projektów dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych,
 • współudział w realizacji prac i projektów teleinformatycznych w celu dostarczenia produktów oraz usług, które prowadzić będą do wymiernych korzyści operacyjnych,
 • koordynowanie opracowywania spójnych praktyk i standardów organizacyjnych dotyczących w szczególności - planowania projektów teleinformatycznych, metodyk zarządzania, raportowania wykonanych prac w celu zapewnienia spójnych reguł dla planowanych zadań,
 • współudział w pracach związanych z opiniowaniem projektów informatycznych przedstawionych przez inne instytucje do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w celu rozpoznania przydatności rozwiązań wypracowywanych w innych projektach dla celów statystyki publicznej,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektów informatycznych oraz współpraca z Departamentem Administracyjno-Budżetowym w tym zakresie w celu przygotowania terminowej i odpowiedniej jakościowo dokumentacji,
 • współudział w przygotowywaniu i opracowywaniu materiałów oraz informacji z zakresu działania Departamentu na potrzeby organizacji międzynarodowych, w tym Eurostatu w celu przygotowanie odpowiedniej jakości dokumentów,
 • koordynowanie prac związanych ze zgłaszaniem nowych projektów informatycznych przygotowywanych przez jednostki statystyki publicznej do opiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w pracy w administracji publicznej lub w obszarze związanym z projektami teleinformatycznymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 oraz programami - MSP,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: praca w statystyce publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • posiadanie certyfikatu PRINCE 2,
Poznaj stanowisko: Konsultant 
Konsultant to osoba, która zajmuje się udzielaniem porad w wybranej dziedzinie, np. księgowości, IT, prawie, zarządzaniu personelem, marketingu, finansach, reklamie. Konsultant świadczy usługi na rzecz osób prywatnych lub instytucji lub prowadzi działalność na własny rachunek. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: rozpoznanie i badanie problemu oraz udzielenie pomocy we wdrożeniu rozwiązań. ...
Praca Konsultant