Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kontroler rozliczeń
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Łomża
50 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 77671

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo - znajduje się na parterze budynku,

 • siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • przed budynkiem urzędu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Wprowadza i uzgadnia w systemie informatycznym dokumenty z wyciągów bankowych
 • Pobiera i kontroluje kompletność wyciągów bankowych
 • Zatwierdza i weryfikuje rejestry przypisów/odpisów
 • Dokonuje weryfikacji wpłaconych zaliczek
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonanych przez płatników i inkasentów
 • Tworzy transakcje finansowe, realizuje zadania w obszarze płatności i obszarze zwroty w systemie informatycznym
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma z zakresu działania komórki
 • Sporządza pisemne odpowiedzi na skierowane przez organy egzekucyjne zajęcia wierzytelności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i sprawozdawczości
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomości przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Podstawowa znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Podstawowa znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Podstawowa znajomość ustawy o podatku akcyzowym
 • Podstawowa znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Podstawowa znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn