Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

8 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 23825

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Izby,
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń/uposażeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych wypłat w celu terminowego postawienia środków finansowych do dyspozycji pracownikom/funkcjonariuszom.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i innych pochodnych płac, sporządzanie stosownych informacji, deklaracji, raportów i rozliczeń w celu terminowego wykonania ustawowych obowiązków.
 • Dokonywanie z wynagrodzeń potrąceń z tytułu prywatnych ubezpieczeń, składek na organizacje związkowe, PKZP, z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z ZFŚS, zajęć komorniczych, odpłatności i innych potrąceń w celu terminowego przekazania stosownym jednostkom, organizacjom i instytucjom.
 • Wystawianie na wniosek pracowników/funkcjonariuszy zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz zaświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia emerytury lub renty w celu przekazania osobie uprawnionej lub właściwej instytucji.
 • Dekretowanie dowodów księgowych dotyczących wynagrodzeń/uposażeń i pochodnych w celu ich prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaksięgowania.
 • Księgowanie na kontach analitycznych dowodów księgowych dotyczących płac w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji o sytuacji finansowej jednostki.
 • Przygotowywanie bieżącej informacji na temat wynagrodzeń/uposażeń w IAS w celu dostarczenia przełożonym aktualnych danych dotyczących wykorzystania funduszu wynagrodzeń.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych, kwartalnych i rocznych, ZUS P IWA oraz resortowych do jednostki nadrzędnej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń w służbie cywilnej i celnej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • komunikatywność,
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  - z dopiskiem „Oferta pracy IAS Olsztyn 2801-IFP/4”

  Poznaj stanowisko: Księgowy

  Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
  Księgowy Praca Księgowy

  Rekrutują z Praca.pl