Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Lipno

59 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Lipno
Ogłoszenie o naborze Nr 76092

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków;
 • rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom;
 • dokonuje czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej;
 • przeprowadza rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników komórki egzekucji administracyjnej;
 • wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów odrębnych;
 • prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe;
 • prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych;
 • kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość ustawy ordynacja podatkowa oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
Poznaj stanowisko: Księgowy 
Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Praca Księgowy