Młodszy oficer portu
Urząd Morski w Gdyni
Ustka
9 dni temu
Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy oficer portu
Miejsce pracy: Ustka
Ogłoszenie o naborze Nr 87984

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy) - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych- przeprowadzanie kontroli/inspekcji


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie -promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące strefa bezpieczna - uprawnienie do kierowania pojazdem słuzbowym kat.B


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: -brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitoruje ruch statków w porcie i na redzie portu, prowadzi rejestr wejść i wyjść jednostek oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • sprawdza stan urządzeń cumowniczych, nabrzeży i stanowisk ratowniczych oraz odnotowywuje w dzienniku portowym istotne wydarzenia, informacje o warunkach pogodowych i poziomie wód
 • podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wspiera informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu terenów i obiektów portowych oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • kontroluje jednostki pływające i ich załogi pod względem posiadanych dokumentów, uprawnień i wykonania poleceń pokontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zabezpiecza mienie wydobyte lub znalezione w morzu w celu jego zabezpieczenia przed zniszczeniem
 • prowadzi monitoring oznakowania nawigacyjnego, realizuje doraźne interwencje na akwenie właściwości bosmanatu
 • pobiera opłaty portowe zgodnie z obowiązującym cennikiem, rozlicza energię elektryczną oraz prowadzi gospodarkę magazynową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego obszarze związanym z gospodarką morską lub w administracji morskiej
 • świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • dyplom w dziale pokładowym
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość obsługi komputera (poczta, pakiet biurowy Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo operatora radarowego wydane po 24 sierpnia 2000 r.
 • dyplom na poziomie operacyjnym/zarządzania w dziale pokładowym
 • prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • dyplom w dziale pokładowym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo operatora radarowego wydane po 24 sierpnia 2000 r.
 • dyplom na poziomie operacyjnym/zarządzania w dziale pokładowym
 • prawo jazdy kategorii B
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - 87984

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Morskim w Gdyni


  1. Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.


  2. Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: – Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – e-mail: iod@umgdy.gov.pl


  3. Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


  4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.


  5. Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w  procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru.


  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych; –  usunięcia danych osobowych; –  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)


  7. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


  [1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  [2] Art. 221§ 1 pkt. 4 – 6 Kp wzw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221§ 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  [3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  [4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.