Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Naczelnik wydziału

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa

48 dni temu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60729

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą,
• dobrą lokalizację,
• stojaki na rowery,
• miłą atmosferę pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz
głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i
mailowe,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax,
kserokopiarka, skaner, niszczarka,
- konieczność wyjazdów krajowych i zagranicznych,
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań

 • Planuje, koordynuje i nadzoruje prace związane z poszukiwaniem i restytucją dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej oraz utraconych w wyniku współczesnych kradzieży i nielegalnego wywozu celem odzyskania zagrabionych i skradzionych dóbr kultury na rzecz Skarbu Państwa, dbając o dobre imię RP.
 • Planuje, koordynuje i nadzoruje prace związane z dokumentacją utraconych dóbr kultury w tym związane z pozyskiwaniem i analizą danych dotyczących okoliczności ich utraty i przemieszczania. Prowadzi nadzór nad bazą danych dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej, krajowym wykazem zabytków l skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w celu poszerzenia badań nad stratami wojennymi i uzupełnienia bazy strat wojennych, jak i korzystania z krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych. Celem nadrzędnym jest odzyskiwanie zagrabionych lub skradzionych dóbr kultury na rzecz Skarbu Państwa.
 • Planuje, koordynuje i nadzoruje realizacje projektów badawczych i popularyzatorskich w tym prac związanych z przygotowaniem do publikacji katalogów strat wojennych wydawanych w serii „Straty Kultury Polskiej", prowadzeniem tematycznego serwisu internetowego www.dzielautracone.gov.pl oraz procesu rejestracji utraconych dóbr kultury w międzynarodowych serwisach w celu poszerzania badań nad stratami wojennymi i ich losem, ale także uświadamiania społecznego czym są straty wojenne, co przekłada się na odzyskiwanie dóbr kultury.
 • Nadzoruje i koordynuje współpracę z właściwymi organami Unii Europejskiej oraz prowadzi konsultacje i działania restytucyjne w odniesieniu do dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa członkowskiego UE, w tym prowadzenie Europejskiego Punktu Kontaktowego ds. Dóbr Kultury Nielegalnie wywiezionych z terytorium Państwa Członkowskiego oraz wykonywanie zadań Ministra w sprawie współpracy administracji za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym, w zakresie wykorzystania systemu IMI dla zapewnienia współpracy i prowadzenia wzajemnych konsultacji. W celu rozszerzenia możliwości eksploracji poszukiwań jak i jej skuteczności w odniesieniu do współczesnych kradzieży i nielegalnego wywozu.
 • Przygotowuje stanowiska Departamentu wobec odpowiednich aktów prawnych i innych dokumentów oraz ich ocena pod kątem zapisów mających wpływ na prowadzenie spraw związanych z restytucją dóbr kultury w celu zwiększenia skuteczności, jak i zgodnej z przepisami prawa restytucji dóbr kultury na rzecz Skarbu Państwa.
 • Reprezentuje Departament na krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych poświęconych tematyce strat wojennych i restytucji dóbr kultury w tym przygotowywanie wystąpień i materiałów informacyjnych oraz prowadzenie szkoleń z zagadnień znajdujących się w zakresie kompetencji Wydziału celem informowania na krajowych i zagranicznych forach o polskich stratach wojennych, prowadzonych działaniach restytucyjnych i metodach, co przekłada się na skuteczność odnajdywania dóbr kultury.
 • Koordynuje sprawy związane z roszczeniami o zwrot ruchomych dóbr kultury przemieszczonych na terytorium Polski w wyniku II wojny światowej kierowanych do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez międzynarodowe podmioty prawne w celu prowadzenia restytucji zwrotnej, dbając o dobre imię RP.
 • Planuje budżet departamentu w dziedzinie badań strat wojennych i prowadzenia działań restytucyjnych (roczne, kwartalne, miesięczne). Celem gospodarnego wydatkowania budżetu MKiDN i racjonalnego planowania zadań w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizowaniu działań z zakresu ochrony zabytków, muzealnictwa lub restytucji dóbr kultury
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość tematyki strat wojennych
 • Znajomość historii sztuki
 • Znajomość prawa międzynarodowego publicznego w kontekście restytucji dóbr kultury
 • Znajomość protokołu dyplomatycznego
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie B2
 • Kompetencje: zorientowanie na osiągnięcie celów; zarządzanie personelem; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; myślenie analityczne; skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z dziedziny zarządzania procesami decyzyjnymi w administracji publicznej lub prawa międzynarodowego lub regulacji prawnych rynku sztuki lub ochrony informacji niejawnych lub protokołu dyplomatycznego
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień związanych z historią kolekcjonerstwa lub archiwistyką
Poznaj stanowisko: Naczelnik Wydziału 
Naczelnik wydziału, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i współrealizowanie całokształtu procesów decyzyjnych w przestrzeni danego wydziału firmy lub instytucji. Nazwa stanowiska jest stosowana wymiennie z kierownikiem wydziału, w zależności od rodzaju i charakteru miejsca zatrudnienia – przykładowo naczelnik funkcjonuje w szeregach Policji. Zakres konkretnych ...
Praca Naczelnik Wydziału