Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Podreferendarz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

156 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19433

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Nietypowe godziny pracy.
2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej (w tym również bieżąca obsługa poczty elektronicznej), rejestrowanie w systemie obiegu dokumentów korespondencji dot. spraw pracowniczych oraz nadzorowanie obiegu korespondencji poza sekretariatem w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w komórce organizacyjnej
 • Przygotowywanie pisma przeznaczonego do podpisu kierującego komórką organizacyjną, w tym w szczególności sprawdzanie, czy pismo jest parafowane i zawiera odpowiednie załączniki, a po podpisaniu przekazywanie do kancelarii/osoby, która prowadzi sprawę/osoby, która sporządziła projekt pisma i jest odpowiedzialna za daną sprawę w celu wysłania do adresata
 • Prowadzenie kalendarza spotkań kierującego komórką organizacyjną, organizowanie spotkań, narad i wyjazdów służbowych kierującego oraz przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych w celu zapewnienia właściwej obsługi kierującego komórką organizacyjną
 • Prowadzenie wykazu spraw szczególnie ważnych i terminowych w celu monitorowania stanu spraw oraz informowanie kierującego komórką organizacyjną o postępach bądź okolicznościach mogących mieć wpływ na termin ostatecznego załatwienia sprawy
 • Przygotowywanie projektów standardowych pism oraz notatki i informacje w celu wsparcia kierującego komórką organizacyjną w bieżącej pracy
 • Wykonywanie innych prac pomocniczych i organizacyjnych, w tym m.in. monitorowanie nieobecności pracowników, prowadzenie kalendarza praktyk i staży w komórce organizacyjnej oraz przyjmowanie i nadawanie faksów w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania komórki
 • Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Kierowanie interesantów, zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie, do właściwych pracowników. Zadanie realizowane w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Umiejętności: dobra organizacja pracy własnej, hierarchizowanie prac, łatwość komunikacji, współpraca/obsługa klienta
 • Sumienność, dokładność, terminowość
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • Znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych
 • Podstawowa wiedza dot. zakresu działania komórek organizacyjnych MSZ
 • Umiejętności: praca pod presją czasu, radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (706)
Wałbrzych (42)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (79)
Lubelskie:
Lublin (113)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (903)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1857)
Radom (59)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (116)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (96)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (26)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (367)
Gdynia (133)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (443)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (24)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (493)
Kalisz (49)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (262)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (22)
Auchan (113)
Tesco (507)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (60)
Accenture (175)
Luxoft (142)
PKO BP (335)
KPMG (33)
Orange (23)
IKEA (5)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl