Poradnik Praca 2018

109 JAKA UMOWA DLA STUDENTA? jednak jest opłacalne dla pracodawców, gdyż praca powyżej niepełnego etatu przypadająca do limitu umownego godzin ponadwymiarowych jest opłacana zwykłą stawką godzino- wą bez dodatków 50% czy 100% wynagrodzenia. Praca taka zwana potocznie dopełnieniem do etatu nie jest bowiem pra- cą w nadgodzinach, za którą należy płacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem. A limit godzin, po przekroczeniu które- go jest obowiązek wypłacania przez pracodawców wynagro- dzenia jak za nadgodziny, jest określany w umowach o pracę, co oznacza, że największy wpływ na niego mają właśnie za- trudniający. Dlatego w większości firm na rynku wynosi on przeciętnie 39 godzin na tydzień w przyjętym u pracodaw- cy okresie rozliczeniowym. Jest to wielkość bardzo wysoka, gdyż norma czasu pracy dla pełnego etatu to 40 godzin tygo- dniowo. Najczęściej jednak pracownicy nie przekraczają tego limitu i za całą swoją dodatkową pracę otrzymują samą staw- kę godzinową wynagrodzenia. W przypadku studentów studiów dziennych istnieje jeszcze specjalny rodzaj systemu czasu pracy, w którym mogą oni pracować tylko w piątki, soboty i niedziele, a jest to system weekendowego czasu pracy, wynikający z art. 144 k.p. Po- zwala on na planowanie pracy w te dni w wymiarze wydłu- żonym do 12 godzin dziennie, co daje spokojnie możliwość wypracowania ½, a nawet ¾ etatu tylko w weekend. Rozwią- zanie to może być korzystne również dla pracodawców, gdyż daje dodatkową obsadę w dni, kiedy w placówkach handlo- wych jest najwięcej klientów, a dodatkowym atutem takich pracowników jest brak obowiązku zapewniania im co czwar- tej niedzieli wolnej od pracy, co dotyczy pracujących w in- nych systemach czasu pracy. Pracownik weekendowy może więc pracować we wszystkie 52 niedziele w roku. Zatrudnie- nie w systemie weekendowym wymaga jednak wniosku pra- cownika oraz wpisania takiego systemu do zawieranej z nim umowy o pracę. W przepisach prawa pracy nie ma odrębnego rodzaju umo- wy dla studentów, a więc mogą oni pracować na podstawie umów o pracę lub umów zlecenia. W praktyce jednak naj- ważniejsza cecha charakterystyczna związana z zatrudnia- niem studentów to brak podlegania obowiązkowemu ubez- pieczeniu społecznemu w ZUS, co zmniejsza obciążenia publicznoprawne dla zleceniodawców zatrudniających stu- dentów. Dlatego powszechne są umowy zlecenia zawierane ze studentami. Od 2017 roku są one jeszcze korzystniejsze dla samych studentów, gdyż pozwalają im więcej zarobić niż na umowach o pracę, w których najczęściej sieci han- dlowe proponują im minimalne wynagrodzenie. Wynika to z wprowadzenia obowiązkowej minimalnej stawki godzino- wej w przypadku umów zlecenia, która w 2018 roku wynosi 13,70 zł brutto. PRZYKŁAD: Zakładając, że student zatrudnia się na ¾ etatu, to w 2018 roku otrzymać musi wynagrodzenie w wysokości ¾ z pensji minimalnej, która będzie wynosiła 2100 zł, co daje 1575 zł brutto. W przeliczeniu na godzinę przy przyjęciu, że prze- ciętnie wymiar czasu pracy w miesiącu wynosi 168 godzin, a przy ¾ etatu 126 godzin, daje to wartość wynagrodzenia za godzinę w wysokości 12,50 zł brutto. Przy umowie o pracę od tej stawki zostanie odprowadzony jednak podatek dochodo- wy oraz składki ZUS, co oznacza że będzie ona znacznie niż- sza od stawki przy umowie zlecenia, która nie dość, że musi wynosić 13,70 zł, to jeszcze nie będzie obciążona składkami na ubezpieczenia społeczne. Jeśli więc ocenia się jedynie kryterium ekonomiczne, to zatrudnianie się przez studentów na podstawie umowy o pracę jest dla nich samych nieopłacalne. Niestety, nie za- wsze zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest moż- liwe, gdyż charakter pracy może wymuszać umowę o pracę. W takich przypadkach studenci najczęściej są zatrudniani w niepełnym wymiarze czasu pracy na ½ lub ¾ etatu, mimo że w sezonach wysokosprzedażowych przepracowują znacz- nie większą liczbę godzin w miesiącu. Standardem rynko- wym w takim przypadku jest zatrudnianie w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością wydłużenia dniówki ro- boczej do 12 godzin w 3-miesięcznych okresach rozliczenio- wych i dostosowywanie planowanego czasu pracy do ruchu klientów i sezonów sprzedażowych. Studenci w wielu przy- padkach wypracowują nawet czas pracy z całego etatu, co Łukasz Prasołek prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy właściciel firmy Nowoczesne Kadry

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3NDYy