Poradnik Praca 2018

Bankowość i finanse 36 ło 20% wyższymi rezultatami. Potwierdza to także częsta i liczna obecność naszych studentów na listach z najlepszy- mi wynikami w Polsce. Kwalifikacje profesjonalne to inwestycja czasu, wysiłku i pieniędzy w swoją przyszłość. Historie naszych studentów potwierdzają, że certyfikaty są rozpoznawalne na całym świecie, przez co otwierają mnóstwo możliwości nie tylko w Polsce, ale także za granicą. 4. OD LAT ZAJMUJĄ SIĘ PAŃSTWO CERTYFIKACJĄ ZAWODOWĄ W FI- NANSACH. CZY ZAUWAŻAJĄ PAŃ- STWO WZROST ZAINTERESOWANIA TEGO TYPU CERTYFIKATAMI? Zdecydowanie tak. Stowarzyszenia ACCA i CIMA w Polsce od wielu lat pracują nad rozpoznawalnością swoich kwalifi- kacji, a to skutkuje wzrostem świadomości u pracodawców. Coraz bardziej doceniają oni pracowników posiadających certyfikaty międzynarodowe, bo wiedzą, że jest to obiek- tywne potwierdzenie wiedzy i umiejętności, co przekłada się bezpośrednio na efektywność ich pracy. Dyplom ACCA lub CIMA to także szersza perspektywa i ukierunkowanie na biznes, dzięki czemu pracodawca zyskuje partnera do podej- mowania decyzji, a nie tylko kompetentnego podwładnego. Wszystkie te czynniki powodują, że coraz młodsze osoby de- cydują się na rozpoczęcie kwalifikacji profesjonalnych. 5. PAŃSTWA TRENERZY TO PRAKTY- CY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZE- NIEM, JAKĄ RADĘ DALIBY STUDEN- TOM DOPIERO ROZPOCZYNAJĄCYM SWOJĄ EDUKACJĘ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH? Przede wszystkim zachęcają do łączenia, już na etapie stu- diów, edukacji uniwersyteckiej z nabywaniem umiejętno- ści praktycznych. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie ze specjalnych programów przygotowanych przez uczelnie wspólnie z CIMA i ACCA. Łączone kierunki studiów licen- cjackich i magisterskich pojawiają się w ofercie coraz więk- szej liczby uczelni wyższych w Polsce. Dzięki takim studiom absolwenci opuszczają uczelnię, mając już zaliczone kilka egzaminów ACCA lub CIMA, dlatego dużo łatwiej jest im kontynuować zdobywanie certyfikatu po studiach, a co za tym idzie, osiągać swoje cele zawodowe. Tego wszystkim stu- dentom serdecznie życzymy! 1. KTÓRE CERTYFIKATY SĄ NAJBAR- DZIEJ POŻĄDANE PRZEZ PRACO- DAWCÓW W FINANSACH? W Polsce najpopularniejsze obecnie stowarzyszenia przyzna- jące międzynarodowe certyfikaty to ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CIMA (Chartered In- stitute of Management Accountants). Każde z tych stowarzy- szeń ma po kilka tysięcy aktywnych członków (inaczej absol- wentów) i studentów (osób w trakcie realizacji kwalifikacji). Coraz częściej posiadanie jednego z tych certyfikatów jest jednym z wymagań na stanowiskach związanych z rachun- kowością lub controllingiem. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę stanowiska menedżerskie. Studia to na rynku pracy często warunek oczywisty dla pra- codawców, jednak dopiero posiadanie kwalifikacji profesjo- nalnej pozwala na zdobycie przewagi na rynku pracy. Wyni- ka to ze specyfiki kwalifikacji profesjonalnych, które kładą nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych. 2. POSIADANIE RENOMOWANYCH CER- TYFIKATÓW W FINANSACH TO PRE- STIŻ, ALE TEŻ WIELE KORZYŚCI. JA- KICH? To przede wszystkim wspomniane już umiejętności prak- tyczne, które można bezpośrednio zastosować w codziennej pracy. To także możliwość ciągłego rozwoju nawet po zdoby- ciu pełnej kwalifikacji. Dzięki licznym spotkaniom i szkole- niom organizowanym przez oba stowarzyszenia dla swoich członków i studentów można doskonalić swoje kompetencje, jednocześnie zdobywając szeroką sieć kontaktów. Certyfikaty ACCA i CIMA to oczywiście także wynagrodze- nie, które wzrasta średnio o około 70% do 100% w przeciągu 10 lat od zdobycia pełnej kwalifikacji. 3. JAK DUŻYM WYZWANIEM JEST ZDOBYCIE TAKICH CERTYFIKATÓW? Zdobycie certyfikatu ACCA lub CIMA to niewątpliwie duże wyzwanie – nie tylko biorąc pod uwagę koszty realizacji ca- łej kwalifikacji, ale także, a może przede wszystkim, czas niezbędny do przygotowania się i zdania wszystkich egzami- nów. Kilkanaście egzaminów to średnio 4 lata systematycz- nej i rzetelnej nauki. Koszty zależą przede wszystkim od sposobu nauki, na któ- ry zdecyduje się student – obecnie jest to wydatek rzędu 10-40 tysięcy złotych. BPP, jako firma szkoleniowa, dba, aby pieniądze wydane na szkolenia przełożyły się na sukces na egzaminach oraz, co równie ważne, pozwoliły nabyć prak- tyczne umiejętności, na które obecnie coraz bardziej liczą pracodawcy. Średnia zdawalność na egzaminach ACCA i CIMA to około 40-50%, studenci BPP mogą się natomiast pochwalić oko- CERTYFIKOWANY FINANSISTA Eliza Rzepecka Key Clients and Marketing Executive BPP Professional Education Wywiad przeprowadziła Aleksandra Wesołowska Redakcja Praca.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3NDYy